Over Ons

Algemene voorwaarden

PRIVACY-VERKLARING
Stichting ZorgVeilig.nl, gevestigd aan Oudezijds Voorburgwal 72, 1012 GE Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting ZorgVeilig.nl, Oudezijds Voorburgwal 72, 1012 GE Amsterdam.
Matthijs Buikema is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting ZorgVeilig.nl. Hij is te bereiken via m.buikema@zorgveilig.nl of +31624581102

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Stichting ZorgVeilig.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Organisatie
– Functie
– Zorgverlener/Patient
– Reacties
– IP-adres
– Browser- en apparaattype
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Doel van de verwerking is: 
Wij verzamelen en verwerken deze gegevens om:
– u af en toe een nieuwsbrief te sturen
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– goederen en diensten bij u af te leveren
– om de website goed te kunnen laten functioneren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m.buikema@zorgonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting ZorgVeilig.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting ZorgVeilig.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting ZorgVeilig.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de genoemde persoonsgegevens 3 jaar ten bate van eerder genoemde doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting ZorgVeilig.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting ZorgVeilig.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies, marketing cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uw voorkeur voor gebruik van de cookies herzien door op de link hieronder te klikken of zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

[wpca_btn_reset_consent txt=”Herzie toestemming” txt_resetting=”Laden…”]

Een overzicht van onze cookies:

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Deze wordt gebruikt op onze site: PHPSESSID

Voorkeurscookies
Voorkeurscookies stellen een website in staat om informatie te onthouden die de manier waarop de website zich gedraagt ​​of uiterlijk verandert, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waarin u zich bevindt. Deze wordt gebruikt op onze site: lang (door Twitter)

Statistische cookies
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Deze worden gebruikt door Google Analytics: __utma, _ga, _gat, _gid

Marketing cookies
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Deze worden gebruikt op onze site:
_twitter_sess (Twitter), collect (Google Analytics), ct0 (Twitter), external_referer (Twitter), guest_id (Twitter), i/jot/syndication (Twitter), Personalization_id (Twitter), PREF (Google/YouTube), VISITOR_INFO1_LIVE (YouTube), YSC (YouTube)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ZorgVeilig.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.buikema@zorgveilig.nl.

Stichting ZorgVeilig.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting ZorgVeilig.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via m.buikema@zorgveilig.nl.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
•    Content: al het door ZorgVeilig.nl gepubliceerde 
materiaal (waaronder – maar niet beperkt tot – website, teksten, beeld – en geluidmateriaal, merken, namen en software);
•    Contribuant: een natuurlijke persoon die één of
 meer bijdragen levert aan ZorgVeilig.nl, niet zijnde een werknemer van ZorgVeilig.nl, noch een persoon die tegen betaling werkzaam is in opdracht van ZorgVeilig.nl.
•    Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de websites en/of diensten van ZorgVeilig.nl, onder meer door de websites te bezoeken, te reageren of hiernaar te verwijzen door middel van een link.
•    Input: het materiaal dat door een Contribuant wordt aangeleverd bij ZorgVeilig.nl zoals, maar niet beperkt tot, stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, geschreven en/of gesproken teksten.
•    ZorgVeilig.nl: Stichting ZorgVeilig.nl, gevestigd op
 Oudezijds Voorburgwal 72, 1012 GE Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 57876924.

2. Toepasselijkheid
2.1          Door gebruik te maken van de websites en/of diensten van ZorgVeilig.nl gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden die specifiek zien op het leveren van bijdragen door een Contribuant of Gebruiker aan ZorgVeilig.nl staan omschreven in artikel 9. Verwijzing naar specifieke bepalingen laat onverlet dat de voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn op ieder gebruik van ZorgVeilig.nl websites en/of diensten en ZorgVeilig.nl bijdragen.
2.2          Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt door ZorgVeilig.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale media) waardoor de mogelijkheid bestaat om te reageren op de websites en/of diensten van ZorgVeilig.nl zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing.

 

3. Algemeen
Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom
3.1          De websites van ZorgVeilig.nl inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkrecht van ZorgVeilig.nl. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere Gebruikers, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZorgVeilig.nl niet toegestaan.
3.2          Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derden-rechthebbenden en/of collectieve beheerorganisaties kunnen opleggen voor het verwijzen naar de Content (waaronder linken en embedden) zodat er sprake is van een nieuwe openbaarmaking van de Content en vrijwaart ZorgVeilig.nl voor claims.

Aansprakelijkheid
3.3          De Content op ZorgVeilig.nl wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. ZorgVeilig.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade. De Gebruiker erkent dat ZorgVeilig.nl niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de websites en/of diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer ZorgVeilig.nl op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen
voordoen).
3.4          ZorgVeilig.nl is te allen tijde gerechtigd de bijdragen van derde van haar internetsite te verwijderen. ZorgVeilig.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat en/of reacties. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van ZorgVeilig.nl weer.

Opschorting en beëindiging
3.5          ZorgVeilig.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Content of de websites en/of diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

Wijzigingen
3.6          ZorgVeilig.nl behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

Toepasselijk recht
3.7          Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

4. Gebruiksvoorwaarden delen en/of linken naar ZorgVeilig.nl
Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of pagina’s van ZorgVeilig.nl is in beginsel toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de website pagina waarbinnen ZorgVeilig.nl Content aanbiedt. Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of
pagina’s van ZorgVeilig.nl is uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik
 door Gebruikers. Overname, framing, herpublicatie, bewerking of
toevoeging is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van Stichting ZorgVeilig.nl.

5. Verplichtingen van Gebruiker
De Gebruiker zal ZorgVeilig.nl en de diensten op deze
website niet gebruiken:
I)    voor enig onwettig doel;
II)    voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de websites en/of de computersystemen van ZorgVeilig.nl te omzeilen;
III)    op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de websites en/of diensten worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de websites en/of diensten op enigerlei wijze worden aangetast;
IV)    voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de Gebruiker;
V)    voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
VI)    op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens ZorgVeilig.nl en/of een derde;
VII)   om inbreuk te maken op rechten van ZorgVeilig.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

6. Verplichtingen Contribuant en Gebruiker
6.1          De Input mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan ZorgVeilig.nl om dit te bepalen.
6.2          Contribuant/Gebruiker verklaart de Input als zelfstandige natuurlijke persoon te vervaardigen en aan ZorgVeilig.nl te leveren. Partijen beogen hiermee geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.
6.3          Contribuant/Gebruiker verklaart zich ermee bekend en akkoord dat zijn Input te allen tijde via de websites en/of andere diensten van ZorgVeilig.nl beschikbaar blijft.
6.4          Contribuant/Gebruiker staat ervoor in dat de Input geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot privacyrecht, auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. De Contribuant/Gebruiker vrijwaart ZorgVeilig.nl tegen elke aanspraak van derden.
6.5          Contribuant/Gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. ZorgVeilig.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige zodanige inbreuk.
6.6          Contribuant/Gebruiker zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. ZorgVeilig.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevaarstelling door de Contribuant/Gebruiker van zichzelf of anderen.
6.7          ZorgVeilig.nl accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de Contribuant/Gebruiker zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de Contribuant/Gebruiker beschikbaar gestelde Input.
6.8          ZorgVeilig.nl accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de Input door Contribuant, Gebruiker of door anderen geleden schade. Contribuant/Gebruiker verklaart zelf tegen dergelijke schade verzekerd te zijn.
6.9          De Contribuant/Gebruiker blijft auteursrechthebbende op de Input. De Contribuant verleent aan ZorgVeilig.nl een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.
6.10          De Contribuant/Gebruiker stelt alleen Input beschikbaar waarvan de Contribuant/Gebruiker zelf over alle benodigde rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot het
auteursrecht.
6.11          ZorgVeilig.nl zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input de naam van de Contribuant/Gebruiker te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de Contribuant/Gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.
6.12          De Contribuant/Gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.
6.13          ZorgVeilig.nl is niet verplicht om de Input te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.

7. Verplichtingen ZorgVeilig.nl
ZorgVeilig.nl zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de Contribuant/Gebruiker. ZorgVeilig.nl zal deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de PatientVeilig.nl Privacy Verklaring.
Eventuele vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar redactie@zorgveilig.nl.

Datum huidige versie: 18 december 2015